Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden:

Voorzitter:
Dhr. C.A. (Kees) van der Brugge, tel. 070 – 3272859
Secretaris:
Dhr. mr R.L. (Robert) Hirschel, tel. 06 – 21408461
Penningmeester:
Mevr. drs J. (Joanneke) van den Engel – Hees, tel. 071 – 5288018 / 06 – 12878775
Leden:
Mevr. drs A.E. (Alexandra) Oostdijk, tel. 070 – 3459106
Mevr. ir T. (Titia) Kiers, tel. 070 – 3277183
Dhr. R.W.M.G. Zalmé, tel.070 – 3996439 / 06 – 25093070

 

V.l.n.r.: Titia Kiers, Robert Hirschel, Alexandra Oostdijk, Kees van der Brugge, Joanneke van den Engel Hees, en Ronald Zalmé

V.l.n.r.: Titia Kiers, Robert Hirschel, Alexandra Oostdijk, Kees van der Brugge, Joanneke van den Engel – Hees en Ronald Zalmé

Kees van der Brugge
Over archeologie lezen of een  opgraving  bezoeken roept bij mij een bepaald gevoel op. Ik kan dan wegdromen en fantaseren hoe daar de mensen gewoond hebben. Het lijkt dan wel een soort magische wereld waar je even op bezoek komt.  In mijn dagelijks werk heb ik me echter nooit actief  met archeologie bezig gehouden. Als docent aardrijkskunde en geschiedenis op een scholengemeenschap waren er wel raakvlakken, maar verder dan dat ging het niet. Nadat ik acht jaar als wethouder in onze gemeente had  gewerkt , werd ik gevraagd als voorzitter van deze werkgroep. Dit geeft al goed aan dat archeologische kennis geen voorwaarde is om lid te worden van onze afdeling. Binnen de werkgroep is echter een grote kennis aanwezig van onze plaatselijke archeologische geschiedenis. Of het nu Vlaardingen-,  Romeins-, Middeleeuws-, of een latere cultuur is,  onze leden weten wel raad met de verwerking van de vondsten. Voorlopig is er nog heel veel werk te verzetten.

Joanneke Hees
In 1994 ben ik als 15-jarige lid geworden van de toen nog Archeologische Werkgroep Voorburg, omdat ik geïnteresseerd was in geschiedenis en archeologie. Ik ging Griekse en Latijnse Talen en Culturen studeren in Leiden en schreef mijn scriptie over de opgravingen van professor Reuvens op het terrein van Forum Hadriani in 1827-1834. Na mijn studie heb ik een paar jaar bij het Rijksmuseum van Oudheden gewerkt, evenals korte tijd in het (nu) Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg voor de tentoonstelling over Forum Hadriani in 2005. Tegenwoordig werk ik voor de gemeente Utrecht in het Centraal Museum aan de inventarisatie van de archeologische collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, een uitgebreide verzameling met een grote Romeinse component, o.a. uit Vechten en Utrecht.

Robert Hirschel
Al sinds het prille begin van de archeologische werkgroep, ben ik lid. Na een berichtje in de plaatselijke krant over onderzoek op het trapveld aan de Fonteijnenburghlaan, ben ik gaan kijken en nooit meer weggegaan. Al vrij snel heb ik zitting gekregen in het bestuur, meestal in de functie van secretaris. Deze functie vervul ik nog steeds met veel plezier. Mijn eerste kennismaking met archeologie was als zesjarige met de grote opgravingen in Vlaardingen van een nederzetting uit het neolithicum, welke periode later naar die vindplaats de naam Vlaardingencultuur zou krijgen. Als twaalfjarige vond ik samen met een broertje honderden scherven uit de Romeinse tijd in een baggerstort uit de plaatselijke vijver. Het was de tijd van de grote uitbreidingen van Vlaardingen. Bij het aanleggen van perskaden voor het kunnen opspuiten van nieuwe bouwgrond werden regelmatig archeologische vondsten gedaan. Ik herinner mij nog goed de vondst van een IJzertijdboerderij. In de enorm natte werkput mocht ik een drempel uitprepareren. De pomp kreeg het water niet weg. Na de middelbare school had ik de mogelijkheid om archeologie te gaan studeren. Omdat die studie destijds een postkandidaatsstudie was, zou ik eerst in een ander vak mijn kandidaats moeten halen. Gelet op de slechte vooruitzichten voor archeologen leek het mij onverstandig om voor deze studie te kiezen en ben ik rechten gaan studeren. Later is het idee opgekomen een keuzevak prehistorie te gaan doen. Om die reden heb ik zo’n tweeëneenhalf jaar rondgelopen op het Instituut voor Prehistorie in Leiden (IPL). De colleges waren prima te volgen. Van tentamens is het echter nooit gekomen, daar de markt voor juristen slechter en slechter werd, zodat het verstandiger was alleen in juridische vakken examen te doen. Door deze tijd op het IPL heb ik echter oneindig meer archeologen leren kennen dan dat ik enige jurist ken. Nadat ik in Voorburg ben gaan wonen, heb ik meegeholpen met de Haagse archeologische dienst bij de opgraving aan de Scheveningse weg en op schervenavonden. In het dagelijks leven ben ik jurist luchtvaartrecht en houd ik mij bezig met wet- en regelgeving betreffende de militaire luchtvaart.

Titia Kiers
Ik ben een jaar of vijftig geleden lid geworden van de landelijke AWN. Ik heb altijd belangstelling gehad voor historie en gezien mijn beroep (planoloog) meer in het bijzonder voor de geschiedenis van landschap en bodem. Zo verscheen ook al gauw de archeologie in mijn blikveld. De eerste tijd heb ik mij beperkt tot het lezen van Westerheem, het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies. Toen ik in 1992 met pensioen ging ben ik ook de praktijk gaan opzoeken. Min of meer toevallig trof ik juist een goede periode voor de amateur-archeoloog. Ik heb deel genomen aan een aantal heel verschillende opgravingen waar ik met veel plezier aan terug denk.Daarnaast heb ik me egewerkt aan de verdere verwerking van de vondsten: uitzoeken en determineren van scherven, restaureren van gebroken potten, tekenen van houten voorwerpen zoals tentharingen, enz.

Alexandra Oostdijk
Bestuurslid vanaf het prille begin van de Archeologische Werkgroep Voorburg. Zij studeerde in Leiden Kunstgeschiedenis en Precolumbiaanse Archeologie.  Een aantal jaren na haar studie kwam zij in dienst van Museum Swaensteyn, het latere Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, waar o.a. de educatie over Forum een belangrijk deel van haar werk vormde. In 2010 verruilde zij Voorburg voor Delft en is momenteel directeur van museum Paul Tetar van Elven.

Ronald Zalmé
De historie van Holland en daarbinnen die van Leidschendam-Voorburg heeft mij altijd al zeer geïnteresseerd. Vooral de kennis die we kunnen vergaren met behulp van ons bodemarchief is machtig interessant. Het spanningsveld tussen het willen weten en het in situ bewaren voor het nageslacht is een fascinerend onderwerp. Ik heb vele jaren functies bekleed in de dienstensector, op het gebied van automatisering en beleidsadvisering. Na mijn pensionering ben ik gestart met vrijwilligerswerk in sectoren die met historie te maken hebben. Binnen de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg ben ik onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website.