Archeologisch onderzoek Duivenvoordecorridor

De Gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens binnen het gebied van de Duivenvoordecorridor een aantal deelgebieden te ontwikkelen voor woningbouw. Deze planontwikkeling hangt samen met het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen over de herinrichting van het gebied, waarbij de opgaaf is om kassenbouw in dit gebied terug te dringen en de (historische) groene hoofdstructuur in ere te herstellen. De te realiseren woningbouw is bedoeld als kostendrager voor dit plan.

 

Kaart van het gebied

Kaart van het gebied

Op basis van het vooronderzoek (bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, alsmede vindplaatsen in de directe omgeving) is de gespecificeerde verwachting in het plangebied hoog voor de volgende categorieën vindplaatsen:

  • Huisplaatsen vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd, in het bijzonder op de hogere gelegen strandwallen/vervlakte duinen en op de flanken van de strandwal.
  • Binnen het plangebied zijn resten aanwezig van de buitenplaats Oostbos uit de 17e eeuw.
  • Enkele (verdwenen) huisplaatsen uit de Nieuwe tijd. Deze zijn op basis van 17e eeuwse kaarten voor de periode na 1600 te lokaliseren.
  • Verkavelingen en akkers uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
  • Veenpaden uit de late prehistorie die vanaf de strandwal richting het veengebied ten oosten daarvan lopen (vergelijk met Voorschoten-Allemansgeest).
  • Mogelijke huisplaatsen uit de ijzertijd gelegen in het veen (vergelijk onderzoek RCE Bergambachtleiding-Voorschoten)
  • Het tracé van het Kanaal van Corbulo (inclusief randstructuren als kanaalweg/jaagpad).

Het onderzoek is nu gestart en er zijn al meerdere proefsleuven gegraven. De funderingen van de boerderij behorend bij Oostbosch zijn blootgelegd alsmede de daarachter gelegen sloot (gevuld met puin en diverse aardewerkscherven). Leden van de AWLV hebben met een metaaldetector al diverse metalen voorwerpen gevonden zoals: musketkogel, gesp van een paardentuig, een loden zegel, etc. Helaas geen munten of zaken die dateerbaar zijn..

 

Luchtfoto opgraving (foto: Martin van Rijn)

Luchtfoto opgraving (foto: Martin van Rijn)

Lange sleuf (foto: Martin van Rijn)

Lange sleuf (foto: Martin van Rijn)

 

Resten boerderij (foto: Martin van Rijn)

Resten boerderij (foto: Martin van Rijn)

De werkzaamheden worden gedurende de gehele maand april uitgevoerd. RAAP vindt het zeer wenselijk als AWLV-leden meehelpen met het opschaven of verdiepen van vlakken. Leden van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg zijn van harte welkom!