Algemene Ledenvergadering, woensdag 25 april 2018

 

Het bestuur van de vereniging Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg nodigt haar leden en begunstigers uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 25 april 2018 in de werkruimte Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg.
Aanvang: 19.30 uur, welkom vanaf 19.15 uur, waarbij het bestuur diegenen die per auto willen komen erop wijst dat de parkeermogelijkheden in de omgeving beperkt zijn.
De stukken zijn niet bijgevoegd, doch kunnen per e-mail (hirschelrobert@gmail.com) worden opgevraagd.

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2017
4. Bestuurlijk jaarverslag 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Verslag financiële commissie
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017
8. Benoeming leden nieuwe financiële commissie
9. Goedkeuring begroting 2018/2019
10. Bestuursverkiezing (zie toelichting op de achterzijde)
11. Activiteiten 2018/2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

Nijmegen, 4 april 2018

Namens het bestuur,

mr R.L. Hirschel,
secretaris.

Toelichting bij punt 10 van de agenda

Vanwege zijn verhuizing naar Nijmegen heeft Robert Hirschel uit praktische redenen besloten af te treden als secretaris. Het bestuur stelt voor Vian Gast in het bestuur te benoemen. Na haar verkiezing zal zij de functie van secretaris gaan vervullen. Vian is als actief lid en organisator van onze buiten¬landse reizen al vele jaren bij onze vereniging betrokken.

Eventuele tegenkandidaten kunnen door 5 of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen (artikel 9, derde lid, van de Statuten).